Hur vill vi vara kyrka?

Frågan ställdes den 8 oktober 2016 under en av de lördagseftermiddagar, som Lunds stifts kvinnoråd
anordnat med temat "Är vi för många kvinnor i Svenska kyrkan?"
Vid det första mötet delade kvinnor med sig av sina erfarenheter av att vara kvinna med olika uppgifter i kyrkan,
vid det andra delade män med sig av samma sak och nu som avslutning, en eftermiddag om rekrytering av medarbetare,
anställda och ideella, till kyrkan.

Staffan Plantin, musikkonsulent och rekryterare av musiker i Lunds stift, och Eva Wulff, rekryterare av
församlingspedagoger och ansvarig för ideella medarbetare i stiftet, inledde med att berätta om rekrytering,
anställningsvägar och aktuell statistik.
Komminister Anna Waitman berättade om ett aktivt arbete med unga människor i Höganäs församling som
grund för framtida engagemang i kyrkan som anställd eller ideell medarbetare.

Statistiken, som belyste frågeställningen, visar en jämvikt mellan kvinnor och män bland präster i Lunds stift
men en övervikt av kvinnor bland andra yrkesgrupper. Statistiken visar inte alla olika anställningar, så det finns
nog mer att ta reda på. Men den viktigaste frågan för framtiden uppgavs vara att det blir fler som vill ha anställning i
kyrkan, då stora pensionsavgångar väntar, och också fler som vill engagera sig ideellt i vår kyrka, oavsett kön.

Så blev det ett gemensamt samtal om hur vi, anställda och ideella, vill vara kyrka tillsammans i framtiden. Samtalet rörde bland annat hur viktigt det är att bli tillfrågad för att bli delaktig. Vi har alla ett ansvar att göra det möjligt för andra att hitta en uppgift. Den, som får en uppgift, växer. Med många medarbetare av olika slag kan vi vara en sådan kyrka, som vi vill vara.

Det kan finnas en rädsla hos anställda för att ideella medarbetare tar ifrån dem en del uppgifter.
Den rädslan skall tas på allvar, men genom samtal och ökad medvetenhet om frågan kan man hitta förståelse för hur fler ideella medarbetare i stället kan frigöra tid för de anställda att göra sådant, som idag är svårt att hinna med, och hur församlingen kan utvecklas med fler intresserade medarbetare, som engagerar sig för samma sak.

Det är en övervikt för kvinnor även bland de ideella medarbetarna. Och männen, som blir färre? Självkritiskt sades det att det ofta är svårare för pojkarna att hitta en plats i kyrkans verksamheter mitt i all "pysslighet" och för männen att hitta en social gemenskap.

Det har varit viktiga samtal på stiftsgården Åkersberg om mäns och kvinnors plats i våra församlingar, nu och i framtiden. Den fråga som ställdes i inledningen - Hur vill vi vara kyrka? - tar deltagarna med sig. Vi vill vara en kyrka, där alla behövs och kan ge sitt bidrag till det gemensamma.

Annika Linderfalk

 

Staffan Plantin, Eva Wulff och Anna Waitman berättar om sina olika arbetsuppgifter i stiftet.