You are here

Stadgar

KVINNOR I SVENSKA KYRKAN

Reviderade vid årsmötet 2003-05-18
Reviderade vid årsmötet 2004-05-09
Reviderade vid årsmötet 2011-03-26
 

§ 1. Mål
Kvinnor i Svenska kyrkan är en ideell, partipolitiskt obunden, förening inom Svenska kyrkan med
målsättning att arbeta med att

  • uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter,
  • främja kvinnors utveckling av identitet och självkänsla,
  • stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrka och samhälle,
  • verka för att kvinnor utgör hälften i alla beslutande organ och i ledande befattningar
  • i solidaritet med utsatta kvinnor i Sverige och hela världen stödja kampen för makt och upprättelse.
  • i kritisk solidaritet med kyrkans tradition forma ett teologiskt och ekologiskt tänkande i medvetenhet
    om hur allt i skapelsen hör samman i en ömtålig balans.

§ 2. Medlemskap
Alla kvinnor som ansluter sig till de i § 1 angivna målen, kan bli medlemmar genom att betala medlemsavgift.

§ 3. Regional nivå
I varje stift utgör organisationens medlemmar en stiftsgrupp.  Senast 6 veckor före årsmöte med
Kvinnor i Svenska kyrkan utser stiftsgrupperna representanter till årsmötet enligt följande:

-  99 medlemmar 2 representanter
100 –199 medlemmar  3 representanter
200 –299 medlemmar 4 representanter
os v  

§ 4. Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 5. Årsmötet
Årsmötet är högsta beslutande organ för Kvinnor i Svenska kyrkan och består av valda representanter,
som äger röst- och förslagsrätt. Vid röstning har varje representant en röst. Övriga enskilda medlemmar
äger närvaro- och yttranderätt vid årsmötet. Styrelsens medlemmar äger därutöver förslagsrätt.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval
skall sluten omröstning ske, om någon begär votering. Avgiven röstsedel med fler eller färre namn än valet
avser är ogiltig. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast fem månader efter
verksamhetsårets utgång.

Extra årsmöte kan sammanträda när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller efter skriftlig
framställning från en tredjedel av medlemmarna med angivande av skälen för ett sådant möte.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara utsänd till medlemmar och stiftsgrupper senast tre månader före
årsmötet. Kallelse till extra årsmöte utfärdas på samma sätt senast fjorton dagar före mötet och skall innehålla
uppgift om syftet med mötet.

Handlingar till ordinarie årsmöte skall vara utsända till representanterna senast tre veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två månader i förväg. Motion kan väckas av enskild
medlem eller av stiftsgrupp.

Årsmötet beslutar om inrättande av utskott

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

a) val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare
b) fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
c) fastställande av röstlängd
d) styrelsens ekonomiska redogörelse och verksamhetsberättelse
e) revisorernas berättelse
f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g) val av styrelse och revisorer
h) fastställande av budget och verksamhetsplan
i) fastställande av medlemsavgift och dess fördelning
j) behandling av inkomna motioner
k) val av valberedning
l) tid och plats för nästa årsmöte

Vid extra årsmöte får beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen.

§ 6. Styrelse
Styrelsen består av sju ledamöter valda på två år. Ena året väljer årsmötet ordförande och tre ledamöter.
Andra året väljer årsmötet återstående tre ledamöter. Varje år väljs revisorer och ersättare.

Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av ordförandeposten. Styrelsen är beslutsför, när kallelse
har gått ut till samtliga ledamöter och minst hälften är närvarande. Vid röstning gäller samma principer
som vid årsmötet.

Styrelsen för Kvinnor i Svenska kyrkan kan för sin verksamhet tillsätta olika utskott och anställa personal.
Styrelsen beslutar om arbetsordning och utser ledamöter till utskotten.

Styrelsen utser firmatecknare.

§ 7. Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna skall årligen avslutas
och framläggas för revisorerna, vilkas berättelse avges senast två veckor före årsmötet.

§ 8. Stadgeändring
Ändring av stadgar för Kvinnor i Svenska kyrkan beslutas av två på varandra följande årsmöten.

§9. Organisationens upplösning
För upplösning av Kvinnor i Svenska kyrkan krävs minst kvalificerad (2/3) majoritet vid två på varandra
följande årsmöten. Vid upplösning skall organisationens tillgångar användas till ändamål i enlighet
med målsättning för Kvinnor i Svenska kyrkan eller motsvarande ändamål inom Svenska kyrkan.