ÄR VI FÖR MÅNGA KVINNOR I SVENSKA KYRKAN?

ÄR VI FÖR MÅNGA KVINNOR I SVENSKA KYRKAN?
 
Lördagen den 3 oktober 2015 träffades 25 kvinnor och en panel av fem män på stiftsgården Åkersberg för ett samtal under rubriken Är vi för många kvinnor i Svenska kyrkan?
Panelen bestod av en präst, en kantor, en förtroendevald, en ideellt arbetande volontär och en prästmake, som från sina olika utgångspunkter reflekterade över kvinnors och mäns delvis olika, delvis lika, roller i Svenska kyrkan.

Intrycket är att det är en övervikt av kvinnor bland gudstjänstdeltagare och ideellt arbetande volontärer, medan kvinnor och män numera är tämligen jämnt fördelade bland förtroendevalda och anställda. Dock är kvinnorna i majoritet bland diakoner och barnpedagoger, medan domkyrkoorganisterna nästan alla är män.

Vi reflekterade över om, och i så fall hur, kyrkan påverkas av fördelningen av kvinnor och män i olika funktioner. Efter ett engagerat samtal kunde vi enas om att det inte är för många kvinnor i Svenska kyrkan, men däremot är det totalt sett för få män.

Arrangör för samtalseftermiddagen var Rådet för kvinnoarbete i Lunds stift, som är en samarbetsorganisation
mellan Lunds stift, KviSk och Syföreningar i Lunds stift (SYL). Förra året arrangerade Rådet en liknande
eftermiddag på samma tema, men då med enbart kvinnor i panelen.
Den här gången tyckte vi det var angeläget att också få höra männens synpunkter i frågan. Samtalet fortsätter... 

 
Deltagarna i panelen.
Herrar
 
För KviSK i Lund
Karin Hedner