You are here

KVINNLIGA PRÄSTER I SVENSKA KYRKAN

Det finns idag ingen avhandling eller rapport som beskriver prästvigda kvinnors historia.

Läs här en enkel historik i årtal, sammanställd av Helene Egnell.

En intressant detalj är att gräsrötterna (dvs församlingarna) låg steget före domkapitel och kyrkomöte och i stor majoritet var postitiva till prästvigda kvinnor betydligt tidigare.

Kvinnliga präster i Svenska kyrkan - en historik i årtal.

1919
Folkskoleinspektör Moberger från Västervik framlägger en motion i riksdagen angående kvinnans tillträde till prästämbetet. Ester Lutteman upplever en prästkallelse och påbörjar 1920 teologiska studier

1923
En enhällig kommitte framlämnar ett förslag som förordar prästämbetes öppnande för kvinnor. Domkapitlen och övriga kyrkliga organ som är remissinstanser säger nej till förslaget. Biskopen i Västerås, Einar Billing, har en avvikande mening, och vissa lekmän reserverar sig mot remissvaren.

1929
Ester Lutteman predikar från predikstolen i Gustav Vasa kyrka i Stockholm vid Trettondagens aftonsång. Det är första gången en kvinna predikar från en predikstol i Stockholm, och uppmärksammas i pressen. Hon blir därefter avskedad från sin tjänst på Diakonistyrelsen.

1938
Manfred Björkquist framlägger en motion vid Kyrkomötet om att en officiell utredning i frågan om kvinnliga präster. Motionen bifölls, men Kungl. Maj:t fäste intet avseende vid den.

1946
Efter motion i riksdagen av pastor J V Johnsson utses en kommitté som ska utreda frågan om kvinnliga präster. Kommittén består av 14 medlemmar, varav sex kvinnor, en av dem var Ester Lutteman. Tio av kommitténs ledamöter visade sig vara för, och fyra emot.

1950
Kommitten framlägger sitt förslag, som går ut på remiss. Ca 2/3 av församlingarnas representantskap förordar kvinnliga präster, medan domkapitlen, med undantag av Linköping, var emot.

1957
Förslaget läggs äntligen fram på Kyrkomötet, som röstar nej med stor majoritet. Alla biskopar, präster och teologer utom pastor primarius Olle Nystedt, röstade nej. En livlig debatt följer, i tidningar och på möten runtom i landet. Ester Lutteman lämnar Svenska kyrkan.

1958
Riksdagen lägger fram ett lagförslag om införande av kvinnliga präster. Kyrkomötet röstar för förslaget med stor majoritet. Endast fyra av de biskopar som röstade nej 1957 står fast vid denna åsikt.

1959
Lagförslaget träder i kraft 1 januari

1960
På Palmsöndagen prästvigs de första kvinnorna: Margit Sahlin och Elisabet Djurle för Stockholms stift samt Ingrid Persson för Härnösands stift. Motståndarna ger samma dag ut ”De 17 punkterna”, riktlinjer för hur präster och lekmän som inte accepterar kvinnliga präster ska förhålla sig. Bl a bör de utebli från gudstjänster som förrättas av kvinnor, liksom från kurser och konferenser där kvinnlig präst medverkar.

1970
Margit Sahlin blir den första kvinnliga kyrkoherden, i Engelbrekts församling i Stockholm.

1979
Kyrkomötet antar ”Regler för samarbetet inom Svenska kyrkan” framlagda av ärkebiskop Olof Sundby. Här fastslås bl a att där olika uppfattningar stöter emot varandra, måste kyrkans officiella uppfattning, dvs att kvinnor kan vara präster, ha företräde, att präster måste vara villiga att samarbeta med varandra när det gäller planering och administration oavsett kön, att man inte får vägra att upplåta en kyrka pga att en kvinna ska tjänstgöra vid tillfället ifråga, samt att man inte får vägra delta i kurser, möten etc för att en kvinnlig präst medverkar.

1982
Kyrkomötet behandlar ett lagförslag om att slopa den s k ”samvetsklausulen” som formulerades vid Kyrkomötet 1958 för att försäkra kvinnoprästmotståndarna att det fanns plats för dem i Svenska kyrkan, och istället gå in under den allmänna lagen om likställighet från 1945. Förslaget antogs.

1997
Christina Odenberg vigs som första kvinna till biskop, i Lunds stift.

199?
Kyrkomötet beslutar att den som vigs till präst måste vara beredd att samarbeta med kvinnliga präster.

Källor:
Ester Lutteman: Kyrkan – mitt öde, Wahlström & Widstrand 1959
Brita Stendahl: Traditionens makt, Petra 1985
Katolska kvinnor har en egen website om
kvinnors ordination. Där går historien tillbaka till urkyrkan!

Av:
Helene Egnell

Vill du bidra med andra viktiga årtal?

Hör av dig så vi kan fylla på listan!

Och vilket blir det första viktiga årtalet i vårt eget århundrade vi kan lägga till?