You are here

Seminarium Kön, Teologi & Etik 2012

SEMINARIUM OM FEMINISTISK TEOLOGI OCH ETIK – I ORD OCH HANDLING

Lördagen den 10 november anordnade Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Forum för prästvigda kvinnor och Kvinnor i Svenska kyrkan ett seminarium om feministisk teologi.
Ett syfte med seminariet var att försöka överbrygga avståndet mellan akademi och kyrka. Detta förklarar också valet av föredragshållare som var Hanna Stenström, Maria Jansdotter, Johanna Gustafsson Lundberg och
Annika Borg
Seminariets utgångspunkt var boken Kön, teologi och etik skriven av Jansdotter, Gustafsson Lundberg och Borg som kom ut 2011. Syftet med boken är främst att lyfta frågorna: hur tänker och talar vi om Gud och vilken syn ur ett feministiskt perspektiv har vi på naturen och bibeln?

Privilegiet att tolka och utveckla teologi och etik har traditionellt legat hos män. Boken Kön, teologi och etik hjälper oss läsare med att förstå hur forskare med ett genusperspektiv tolkar teologi och etik.

Feminismens ambition har i mångt och mycket hittills handlat om att låta kvinnor få tillträde till maktens rum.
Nu och framöver ska det handla om att kvinnor också kan få tolkningsföreträde samt ha makten över dagordningen.
Kvinnor ska vara med och formulera problemen inte minst beträffande synen på naturen. Det är inte tillräckligt att vi som kvinnor får tillträde till olika yrkeskategorier - nu vill vi ha inflytande över dagordningen!

Ekofeminism och ekoteologi behövs för att få bukt med kvinnors underordning men även naturens underordning. Det är hög tid att födelsen och livet här och nu sätts i centrum istället för att fokus läggs
på döden och livet efter döden. Kvinnors verklighet och vardag som jordbrukare i världen kan hjälpas oss att förstå var fokus ska ligga.

Frälsning bör handlar om rättvisa. Seminariets föredrag om etik lyfte frågan om moraliska dilemma med pojkars rättvisetänk och flickors omsorgsperspektiv.

Efter att åhörarna fått ta del av en historisk översikt om feminism i teologi , etik och bibeltolkning och hur den feministiska teologin etablerats och utvecklats diskuterades frågorna i ett panelsamtal. Samtalet ledde bl.a. ledde fram till att fler seminarier i ämnet bör arrangeras och frågorna om hur ord blir till handling samt var genusfrågorna står idag och vart de är på väg inte får tappas bort!

Catharina Segerbank
Ledamot i riksstyrelsen för Kvinnor i Svenska kyrkan