You are here

Jämställdhet

Jämställdhet tema vid KviSk zoom-möte
den 14 november 2020

Ännu en gång har KviSk´s jämställdhetsgrupp träffats och delat erfarenheter från sina respektive stiftsföreningar. Syftet med träffen var att få kunskap om det ideella arbete som stiften bedriver. Temat den här gången var: ideellas arbetssituation, jämställdhet, hållbart ledarskap samt delaktighet.
Stiftsföreningarna var representerade från Luleå i norr till Lund i söder.

Berit Horned, Linköpings stift introducerar mötet med sång; psalm 90 ”Blott i det öppna”. Berit berättar sedan om hur de arbetar för att deras biskop ska få tillfälle till möten med de ideella. Bland annat övervägs remisskrivande.
Gunilla Löfgren, Uppsala stift har länge anordnat uppskattade kvinnofrukostar på lördagar i Uppsala.
Erika Östman, Härnösands stift synliggör konflikten mellan stiftsstyrelsen och biskopen i Härnösands stift.

Liturgiska danser, pilgrimsfärd och studiecirklar har resulterat i ett ökat medlemsantal i föreningen. Det har kommit många nya präster till församlingarna.
Ideella i stiftet bör tillsammans arbeta för jämställdhet i sin kyrkliga verksamhet.

Marianne Wahlman, Stockholms stift, lägger tyngdpunkten på arbetsmiljön i kyrkan, men även på bevarande av det kulturarv som kyrkan representerar.
Gunilla Åkesson, Lunds stift avslutar KviSk jämställdhetsmöte med orden; ”Jämställdhet är en ödesfråga”.
Gunilla Bäckström, Luleå stift, lär ut en bön till oss alla: ”Gud sänder oss att dela bord och fred i världen”.
Alla: ”Låt oss gå från denna gudstjänst Gud till ära och hela skapelsen till tjänst”.

Erika Östman KviSk
Härnösands stiftsförening