Lunds Stiftsgrupp

Välkommen till Lunds stiftsgrupp!    
 

Vårt arbete

I Lunds stiftsgrupp inbjuder vi våra medlemmar till samtalsgrupper, frukostmöten, studiecirklar och danskvällar. Varje höst brukar vi också ha en temadag på stiftsgården Åkersberg, då vi "samlar ihop" lite av årets verksamhet.    
2022 hade vi en heldag om Kristen tro som begränsning och kraftkälla för kvinnor med teol. dr. Hanna Stenström. Tidigare år har temat bl.a. varit Maria Magdalena, Kvinnors röst om profetissorna Debora och Hulda i Gamla testamentet, Kvinnor korsar gränser om de lutherska kyrkorna i Indien, Kvinnor i Bibeln med författaren Ylva Eggehorn, Heliga danser och Religionsdialog.

Sedan flera år har vi en studiecirkel på temat Kvinnors gudsprat, där vi samtalar kring en bok. Vi har bl.a. läst Ylva Eggehorns böcker Kryddad olja och Där lejonen bor, De glömda ökenmödrarna och Kyrkomödrar.    
Resebrev från det heliga landet, skrivna av Egeria, en kvinna på pilgrimsfärd till bl.a. Jerusalem på 300-talet.    
Under 2022 läste vi Bibelns kvinnor av Charlotte Frycklund och under våren 2023 skall vi ta oss an FN:s kvinnokonvention.    
 

Internationellt samarbete

Vi har också en internationellt inriktad verksamhet med samarbete med kvinnor i våra vänstift i Palestina och Tyskland. Som ett led i samarbetet med vår motsvarande kvinnoorganisation i Tyskland har vi framställt en utställning om kvinnor i Sverige och Danmark på Luthers tid, som under mer än ett år har lånats ut som en vandringsutställning till en mängd olika platser inom och utom Lunds stift.

Som medlem i KviSk är du alltid varmt välkommen till våra arrangemang!     
 

Vårt arbetssätt

Styrelse    
Styrelsen sammanträder sex-sju gånger årligen.    
Om någon medlem i Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift är ledamot av riksstyrelsen    
är hon permanent adjungerad till styrelsen i Lunds stift. Stiftsgruppen deltager i:    
Rådet för Kvinnoarbetet i Lunds stift, vid riksorganisationens årsmöte med ombud,    
riksorganisationens ordförandekonferens, Sensus regionstämma,    
konferenser och kurser, som berör organisationens mål och syfte.

Styrelsen Lund    
Styrelse 2022

Information    
Minst tre medlemsbrev skickas ut under året.    
Hemsidan hålles uppdaterad med verksamhetsplan samt ordförandens namn, telefonnummer och     
e-postadress.    
Information om organisationen och dess verksamhet ges vid de arrangemang vi anordnar och deltar i samt i kollektcirkulär.

Internationellt    
Ett internationellt perspektiv eftersträvas i verksamheten.    
Detta kan ske bl.a. genom att stimulera och ekonomiskt stödja medlemmars deltagande i internationella kurser och konferenser samt genom att utveckla samarbetet med vänstiften i Palestina, Sudan och Tyskland.    
Ett internationellt utskott finns, som arbetar med dessa frågor.

Samverkan    
Stiftsgruppen har goda kontakter och söker samarbete med:    
Syföreningar i Lunds stift    
Forum för prästvigda kvinnor    
Lunds Ekumeniska Kvinnoråd    
Sensus m fl.