Luleå

2021

 

Reflektioner från Inspirationsdagen den18 september 2021,
anordnad av KviSk i Luleå stift.
 

”Våra roller som kvinnor och APOSTLAR i Samtidens kyrka”
Charlott Frycklund (Nätpräst i Svenska kyrkan) med ett föredrag från Uppsala
Hon har skrivit boken ”Bibelns kvinnor – 101 möten med kända och okända systrar”.
Hon bidrog med på vilket sätt några kvinnor i Bibeln kan vara inspiratörer för oss idag.

Föreläsningen
Charlott berättade om hur boken kommit till. Hur hon systematiskt läst igenom Bibelns berättelser i
syfte att ”hitta nya ingångar till gamla tankar”.
Vi får höra om bland andra
Aksa, som ges bort av sin far, men som sedan konfronterar honom och ställer krav på mark.
Tamar som blir stammoder till Jesus.
Deborah som visar på gott och hållbart ledarskap.
Susanna som blir utsatt för sexbrott, men blir upprättad av profeten Daniel.
Johanna som blir som en mamma för Jesus och hans lärjungar som förmodligen är i 15-års åldern, hon följer med dom och bidrar med sina tillgångar.
Aksa i Dom 1:1-36
Tamar i Mos 38:1-11
Deborah Dom 4:4-15, Dom 5:1-31
Susanna fr Apokryfen Tillägg till Daniels bok
Johanna i Luk 8:3

”Kvinnors problem ter sig lika då som nu”.
En fråga vi kan ställa oss var och en är - finns det någon av dessa kvinnor som ger mig en fingervisning om vad som är viktigt för mig i mitt liv?
En profet kan vara vem som helst, Greta Thunberg är ett bra exempel, menar Charlotte.
I december kommer en nyskriven bok som handlar om Maria och hennes systrar.
Efterpratet
I efterpratet kom det fram att det känns mycket inspirerande att få ta del av nya tolkningar av
bibeltexter där kvinnor får vara huvudpersoner. Många kände att vi fått legitimitet att läsa bibelns
texter på ett sätt som ger oss mening och vägledning i våra liv.
I en frågerunda huruvida det finns behov av liknande inspirationsdagar så tyckte alla att så var
fallet. En idé som kom fram var att Kvinnor i Svenska kyrkan kan ta initiativ till studiecirklar
omkring boken ”Bibelns kvinnor – 101 möten med kända och okända systrar”. Både i församlingar
med fysiska möten och på nationell- eller stiftsnivå via webb. Kan kanske locka kvinnor som inte är
traditionella kyrkobesökare. Sensus hjälper gärna till med genomförandet.

Gunilla Bäckström
Kontaktperson i KviSk/Luleå stift
gunilla@friskvardochbildterapi.se

 

Föreningen drivs i form av  ett nätverk av kvinnor i
Svenska kyrkan i Luleå stift.

Vad betyder då detta?
Först och främst:
Vi bildar ett nät av knappt hundra medlemmar, där alla utgör en maska var, som gör att detta kan hållas samman.
Ingen är viktigare än den andra, och alla har både glädjen och ansvaret att fundera vad detta betyder.
Tänk väldigt lokalt: Vad kan, vill, ska vi som tillhör Kvisk på alla orter i stiftet vara och göra?

Vi  har medlemsmöte en gång per år, vanligtvis i mars månad. Då får alla medlemmar kallelse och oftast har vi, förutom sedvanligt årsmötespunkter, en aktivitet av inspirerande karaktär, t ex bibliodrama, bildskapande eller heliga danser. Plats för årsmötet varierar mellan stiftets städer.

På medlemsmötet väljs personer till en "Ansvarsgrupp" som har hand om kontakt med medlemmarna, medlemsmötet och ekonomi samt håller kontakt med föreningen på riksnivå. Även representanter till årsmötet på riksnivå utses.

Gunilla Bäckström
nuvarande kontaktperson