Stadgar

KVINNOR I SVENSKA KYRKAN

Reviderade vid årsmötet 2003-05-18

Reviderade vid årsmötet 2004-05-09

Reviderade vid årsmötet 2011-03-26

 

§ 1. Mål

Kvinnor i Svenska kyrkan är en ideell, partipolitiskt obunden, förening inom Svenska kyrkan med

målsättning att arbeta med att

  • uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter,
  • främja kvinnors utveckling av identitet och självkänsla,
  • stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrka och samhälle,
  • verka för att kvinnor utgör hälften i alla beslutande organ och i ledande befattningar
  • i solidaritet med utsatta kvinnor i Sverige och hela världen stödja kampen för makt och upprättelse.
  • i kritisk solidaritet med kyrkans tradition forma ett teologiskt och ekologiskt tänkande i medvetenhet

    om hur allt i skapelsen hör samman i en ömtålig balans.§ 2. Medlemskap

Alla kvinnor som ansluter sig till de i § 1 angivna målen, kan bli medlemmar genom att betala medlemsavgift.

§ 3. Regional nivå

I varje stift utgör organisationens medlemmar en stiftsgrupp.  Senast 6 veckor före årsmöte med

Kvinnor i Svenska kyrkan utser stiftsgrupperna representanter till årsmötet enligt följande:

-  99 medlemmar2 representanter

100 –199 medlemmar 3 representanter

200 –299 medlemmar4 representanter

os v 

§ 4. Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 5. Årsmötet

Årsmötet är högsta beslutande organ för Kvinnor i Svenska kyrkan och består av valda representanter,

som äger röst- och förslagsrätt. Vid röstning har varje representant en röst. Övriga enskilda medlemmar

äger närvaro- och yttranderätt vid årsmötet. Styrelsens medlemmar äger därutöver förslagsrätt.Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval

skall sluten omröstning ske, om någon begär votering. Avgiven röstsedel med fler eller färre namn än valet

avser är ogiltig. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast fem månader efter

verksamhetsårets utgång.Extra årsmöte kan sammanträda när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller efter skriftlig

framställning från en tredjedel av medlemmarna med angivande av skälen för ett sådant möte.Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara utsänd till medlemmar och stiftsgrupper senast tre månader före

årsmötet. Kallelse till extra årsmöte utfärdas på samma sätt senast fjorton dagar före mötet och skall innehålla

uppgift om syftet med mötet.Handlingar till ordinarie årsmöte skall vara utsända till representanterna senast tre veckor före årsmötet.Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två månader i förväg. Motion kan väckas av enskild

medlem eller av stiftsgrupp.Årsmötet beslutar om inrättande av utskott

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:a) val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare

b) fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

c) fastställande av röstlängd

d) styrelsens ekonomiska redogörelse och verksamhetsberättelse

e) revisorernas berättelse

f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

g) val av styrelse och revisorer

h) fastställande av budget och verksamhetsplan

i) fastställande av medlemsavgift och dess fördelning

j) behandling av inkomna motioner

k) val av valberedning

l) tid och plats för nästa årsmöte

Vid extra årsmöte får beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen.

§ 6. Styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter valda på två år. Ena året väljer årsmötet ordförande och tre ledamöter.

Andra året väljer årsmötet återstående tre ledamöter. Varje år väljs revisorer och ersättare.Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av ordförandeposten. Styrelsen är beslutsför, när kallelse

har gått ut till samtliga ledamöter och minst hälften är närvarande. Vid röstning gäller samma principer

som vid årsmötet.Styrelsen för Kvinnor i Svenska kyrkan kan för sin verksamhet tillsätta olika utskott och anställa personal.

Styrelsen beslutar om arbetsordning och utser ledamöter till utskotten.Styrelsen utser firmatecknare.

§ 7. Verksamhetsår

Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna skall årligen avslutas

och framläggas för revisorerna, vilkas berättelse avges senast två veckor före årsmötet.

§ 8. Stadgeändring

Ändring av stadgar för Kvinnor i Svenska kyrkan beslutas av två på varandra följande årsmöten.

§9. Organisationens upplösning

För upplösning av Kvinnor i Svenska kyrkan krävs minst kvalificerad (2/3) majoritet vid två på varandra

följande årsmöten. Vid upplösning skall organisationens tillgångar användas till ändamål i enlighet

med målsättning för Kvinnor i Svenska kyrkan eller motsvarande ändamål inom Svenska kyrkan.