You are here

Ny kyrkohandbok

Arbetet med en ny kyrkohandbok pågår för fullt. Det första förslaget kom redan 2012 och fick mycket kritik av remiss-instanserna. Kritiken gällde både det teologiska och det språkliga innehållet och kanske framför allt det musikaliska. Förslaget har nu arbetats om, och i januari i år skickades det ut på en ny remissrunda. Remissvaren skall vara inskickade till kyrkokansliet senast den 15 maj.

Kvinnor i Svenska kyrkan har inbjudits att avge ett remissvar både i den förra omgången och i år, vilket ju är både spännande och hedrande med tanke på att vår förening inte är så jättestor. I årets remissvar har vi synpunkter framför allt på två övergripande områden, som vi menar behöver en djupare analys och utvecklas vidare, nämligen barnens gudstjänst-deltagande och församlingens delaktighet i gudstjänsten. Därutöver har vi också en hel del synpunkter på enskilda moment och formuleringar, både i den allmänna gudstjänsten och i de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Vårt remissvar är nu inskickat. Styrelsen ansvarar genom vår ordförande Gunilla Åkesson för remissvaret, som har utarbetats av Karin Hedner, Lunds stiftsgrupp.