You are here

Välkommen till Västerås Stiftsgrupp!

Gott nytt, nådens år 2018!

Vi går in i det nya året med tilliten till och tro på bibelordet:

”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte
makt över det”.

 

 

 

 

Vad har hänt i Västerås stiftsgrupp?

Kyrklig omsorg i Norberg

Stiftsgruppens årliga arrangemang ”Sommarmöte” leder ofta till historiska källor, som väcker eftertanke. Sommaren 2017 berättade kormattan i Norbergs kyrka, med invävd bön för gruvarbetare, inte bara om gruvdrift i gången tid, utan också om kyrkans omsorg om gruvarbetaren.
Vilken yrkesgrupp kan tänkas vävas in förbön för i kyrklig utsmyckning, 2017?
 

Kristna Fredsrörelsen

Har genom fredskämpen Margareta Ingelstam presenterats på Internationella barndagen i Borlänge.
Ljusets ängel gavs som erkänsla för Kr. Freds arbete. Fråga om Vänort i Ryssland väcktes.
 

Höstglöd i Rättvik

Västerås stift presenterades för 25 deltagare från Helsingborg i söder till Umeå i norr. Stiftets bok ”Spelet om makten – ur bok om Västerås stift och reformationen” delades ut.
 

Våld i nära relationer togs upp med presentation av Svenska kyrkans dokument Kyrkornas ”NEJ” till våld mot kvinnor.
 

Utifrån Carin Holmbergs bok ”Varför går hon” beskrevs den process, som leder till att kvinnan lämnar mannen.
Viktigt för kvinnan är att ha en identitet, som inte är kopplad till mannen.

Av kompletterande ”fall” framgick att bildterapi är en god hjälp i frigörelseprocessen.
I samtal hävdades att våld i nära relationer och hederskultur är samma sak.

Höstglöds kulturinslag med utgångspunkt i relationen Gerda och Erik Axel Karlfeldt besvarade frågan ”Överlever poeters poesi verkligheten?”

Stiftsgruppens styrelse planerar i november program för 2018.
 

Allt gott o Gud välsigne Dig, läsare.

Ingegerd Hellberg
ordförande

Kontaktpersoner:
Ordföranden 0243-194 43

Kassör Brita Berg 070-611 39 36 eller
e-post britaberg@hotmail.com