You are here

Härnösand kalender

 
   

Årsmöte i Östersund

Lördagen den 4 april

Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan i Härnösands stift årsmöte i Östersund!

 
   
 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Styrelsens ekonomiska redogörelse och verksamhetsberättelse för 2019
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning för 2019
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av tre styrelseledamöter.
10. Val av revisor
11. Val av valberedning
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2020-2021
13. Inkomna motioner
14. Tid och plats för nästa årsmöte
15. Årsmötet avslutas

Aktuella handlingar delas ut vid årsmötet.